AVV

       
   
   
   

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGVOORWAARDEN – B to B

1. Algemeen.
1.1 Alle bestellingen uitgaande van klant-koper en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van GENTESO en overeenkomsten tussen klant-koper en GENTESO zijn onderworpen aan onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden.

Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van GENTESO: www.GENTESO.COM

1.2 Klant-koper wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klant-koper die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden van GENTESO zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan GENTESO, tenzij in het geval GENTESO deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige verkoop -en leveringvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

Voor zover onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.4 In haar relatie met Klant-koper zal GENTESO te allen tijde de vigerende privacywetgeving respecteren m.b.t. data processing.

2. Inhoud catalogus.
De inhoud van de catalogus/website is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, artikelen, prijzen, eigenschappen, voorstellingen, capaciteiten zijn louter indicatief en niet bindend in hoofde van GENTESO.

De inhoud van de catalogus en daarin opgenomen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door GENTESO zonder voorafgaande verwittiging.

3. Bestellingen uitgaande van klant-koper en orderbevestigingen uitgaande van GENTESO.
Een bestelling door klant-koper wordt door GENTESO nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging.

GENTESO kan afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden.

Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van klant-koper en de orderbevestiging van GENTESO is uitsluitend de orderbevestiging van GENTESO bindend.

4. Prijzen en prijswijzigingen.
4.1 Prijzen zijn vermeld in de catalogus van GENTESO en zijn exclusief btw en andere eventueel door de overheid geheven belastingen en taksen en zijn louter indicatief.

4.2 GENTESO kan te allen tijde haar prijzen aanpassen.

4.3 Prijzen zijn exclusief verpakking en vervoerkosten. Enkel voor bevestigde orders vanaf 500, -€ excl. BTW voor leveringen binnen België draagt GENTESO de vervoerskost, doch de goederen reizen ook in dat geval op risico van de koper.

5. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht

5.1 Levertermijn: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief en niet bindend in hoofde van GENTESO.

5.2 Plaats levering en wijze levering ex works: De goederen worden geleverd en ter beschikking gesteld van klant-koper in de magazijnen van GENTESO of de magazijnen van de fabrikant/leverancier van GENTESO.

Alle goederen worden verkocht en geleverd ex works. Koper is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten en risico's verbonden aan het laden en vervoeren en uitklaren van de geleverde goederen tot aan de gewenste bestemming.

5.3 De geleverde goederen blijven eigendom van GENTESO tot volledige betaling door klant-koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het moment van levering.

6. Klachten – Aansprakelijkheid - Garantie.

6.1 ZICHTBARE GEBREKEN EN NON-CONFORMITEIT.
Klant-koper dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Vanaf 2 dagen na levering wordt klant-koper geacht de goederen onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard en worden geen klachten wegens niet conformiteit en/of zichtbare gebreken van welke aard ook, nog aanvaard.

6.2 VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen te worden ingediend per aangetekend schrijven aan GENTESO binnen de 8 dagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 12 maanden na de levering.

Klant-koper dient de gebrekkige goederen sowieso ter beschikking te houden van GENTESO.

Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft klant-koper enkel de keuze om een vordering tot teruggave van de gebrekkige goederen in te stellen, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

6.3 In ieder geval is de garantieverplichting in hoofde van GENTESO ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie. Dergelijke garantie is sowieso beperkt tot vervanging of herstel van de geleverde goederen en garantie is enkel toepasselijk in geval van juist gebruik van de geleverde goederen in normale omstandigheden.

6.4 De aansprakelijkheid van GENTESO is ten aanzien van de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

6.5 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van klant-koper ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

7. Prijs en betaling.
7.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van GENTESO contant betaalbaar te Antwerpen (België).

Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Disconto voor onmiddellijke betaling dient schriftelijk en vooraf te zijn overeengekomen. Bank- en discontokosten zijn ten laste van klant-koper.

7.2 Elk protest m.b.t. facturen van GENTESO dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum.

7.3 Bij niet betaling van de facturen van GENTESO op vervaldag is klant-koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan GENTESO van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 €, ten titel van schadevergoeding.

Daarenboven zal klant-koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan GENTESO van een nalatigheidsinterest ten belope van 1% per begonnen maand.

Verder vervallen alle aan klant-koper toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

7.4 GENTESO behoudt zich tevens het recht voor verdere leveringen op te schorten in geval klant-koper de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

8. Overeenkomst en beëindiging.

8.1 Indien klant-koper zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en de goederen in ontvangst te nemen, is GENTESO gerechtigd om de koopovereenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van koper en is GENTESO gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan GENTESO zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van GENTESO op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

8.2 Annulering door klant-koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van GENTESO. Indien GENTESO akkoord gaat met de annulering, is koper aan GENTESO een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan GENTESO zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van GENTESO op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Alle overeenkomsten tussen klant-koper en GENTESO en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens koopverdrag dd. 11.4.1980. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn naar keuze van eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »